Klubbnavn: IL Blåmann
Stiftet: 02.01.1959
Idrett(er): Fotball, basket, klatring, idrettsskole, friidrett, skating, ski
Postadresse: Postboks 4437, 9282 Tromsø
E-postadresse: il.blamann@gmail.com
Internettadresse: http://www.il-blamann.net/
Organisasjonsnummer: 988 832 162
Bankforbindelse: Sparebank1 Nord-Norge
Bankkonto: 4799.20.10661
Medlem av: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Tilknyttet: Norges fotballforbund, Norges Basketballforbund, Norges klatreforbund, Norges skiforbund, Norges friidrettsforbund, Troms idrettskrets, Tromsø Idrettsråd


IL Blåmann - verdigrunnlag

 1.  I.L. Blåmann slutter seg til og forplikter seg til å følge de regler, bestemmelser og verdier som Norges Idrettsforbund (NIF) har nedfelt som styrende for idrettslag og klubber organisert innen NIF:

Verdiene glede, helse, fellesskap og ærlighet for all aktivitet.

Verdiene demokrati, likeverd, lojalitet og frivillighet for arbeidet i organisasjonen.

Grunnregler for idrettens ”klubbkultur”: Allsidighet, idrettsglede, fair play, idealisme, helse, rusfritt, sunt kroppsideal, doping fritt, natur og miljø, idrett for alle.

2.  I.L. Blåmann skal ha en løpende, åpen og demokratisk dialog om idrettslagets verdier. Det foreligger årsmøtevedtak på at det skal være en egen sak ”Verdigrunnlag” på hvert årsmøte der et styremedlem, eller den styret utpeker, skal innlede til diskusjon om temaet.

3.  I.L. Blåmann er lokalsamfunnsbasert og dugnadsbasert, og ønsker å være en aktiv, inkluderende kulturskapende kraft i lokalsamfunnene. Vi vil samarbeide nært med skoler og barnehager, med utviklingslag og andre lag og foreninger om gode oppvekst- og livsvilkår. Vi ønsker å stimulere til bygging/vedlikehold av nærmiljøanlegg som kan brukes både til organisert og uorganisert aktivitet av flest mulig. Vi ønsker at terskelen for å starte med idrett skal være lav.

4.  Vi ønsker å fremme nærhet og samhandling mellom barn, ungdom og voksne og unngå en ”profesjonalisering” av idrett og fritidsaktiviteter. Ledere, trenere og styremedlemmer bør være voksne som er kjente fra andre sammenhenger i lokalsamfunnene. Dette fremmer trygghet, ansvarsfølelse og tilhørighet.

5.  I.L. Blåmann ønsker å skape virksomhet og aktivitet med små midler. Det er viktig å skape sosial og kulturell kapital som grunnlag for utfoldelse og livsglede. Pengeøkonomi er nødvendig som et middel til å drive idrettslaget, men skal ikke bli et mål i seg selv. Vi ønsker å ha et kritisk forhold til sponsing av barneidrett. Alle, uansett økonomi skal ha et tilbud om aktivitet gjennom I.L. Blåmann

6.  Vi ønsker å fremme allsidighet, og at alle skal med. Vi prioriterer lek og sosialitet, samhandling og fellesskap, solidaritet og kameratskap fremfor elitetenkning. Idrett er utfordring, mestring og utvikling innenfor trygge rammer. Det er likevel ingen motsetning mellom idrettslagets verdier og det å bli god, og til og med best, som medlem av IL Blåmann.

Av helsemessige, miljømessige og holdningsskapende årsaker oppfordrer vi alle som bor i gangbar avstand til idrettsarrangementer om å sykle, gå, bruke ski ol.

Vi oppfordrer alle til sporløs ferdsel i naturen.


Klubbens historie

IL Blåmann ble stiftet 2. eller 10. januar i 1959. Alt fra starten var idrettslaget et fleridrettslag med utspring på yttersida av Kvaløya i Troms. Den mest kjente av medlemmene er nok Johannes Johnsen (populært kalt Johs eller bare Jossa), som blant annet var den første formannen da klubben ble stiftet. Han fikk Tromsø kommunes kulturpris i 2007 for sitt arbeid for idretten.

I forbindelse med 50-årsjubileet 2009 ble det gitt ut en bok med IL Blåmanns historie, og her kan man lese mer utfyllende om idrettslaget fra de første årene og fram til 2009.

Idrettslaget har ved to anledninger blitt nedlagt, for så å ha blitt startet opp igjen. Siden 1997 har IL Blåmann vært i kontinuerlig drift og har opplevd en enorm medlemsøkning, spesielt siden 2002. Idrettslaget har i 2018 rundt 600 medlemmer som hovedsakelig kommer fra Ersfjordbotn, Kaldfjord, Tromvik og Håkøybotn.

IL Blåmann har siden starten hatt tilhold oppe på Ersfjordeidet, der de fikk tildelt tomt fra ungdomslaget i bygda i 1959. På Ersfjordeidet ble det etter hvert både gått på skøyter, hoppet på ski, spilt fotball og drevet friidrett. I tillegg har idrettslaget samarbeidet med Erfjordbotn skole, slik at en ballbinge kunne åpnes ved skolen i 2003.

En av de største dagene i IL Blåmanns historie fant sted i september 2009 da kunstgressbanen sto ferdig. En fantastisk stor dugnadsinnsats ble lagt ned den gangen, noe som resulterte i byens fineste kunstgressbane. I 2011 ble friidrettsanlegget åpnet, også det med uvurderlig hjelp fra medlemmene.

Første gang planer om klubbhus ble lagt frem var i 1960, og det første klubbhuset ble satt opp i 1987. Dette bygget er senere mest kjent som skihytta. Men det var et sterkt ønske og behov for garderober og mer plass, så arbeidet med nytt klubbhus ble startet i 2010. Planene ble etter hvert virkeliggjort, og i juni 2015 ble klubbhuset offisielt åpnet. Neste store prosjekt ble realisering og bygging av skateparken, som ble åpnet i 2017. Dette er per i dag verdens nordligste plass-støpte betongskatepark. Hele anlegget heter nå Blåmann Idrettspark.

Hovedaktiviteten i IL Blåmann har hele tiden vært fotball, men også skihopp og skøyter har vært en del av aktivitetene idrettslaget har bedrevet. Et par ganger har det vært arrangert kurs i hiphop med innleide instruktører. De siste årene har idrettslaget hatt tilbud om fotball, basket, idrettsskole, friidrett, klatring, turer og familieskirenn. Hver vinter de siste årene har medlemmer i idrettslaget kjørt opp skiløyper fra idrettsparken og innover Kattfjord-dalen.

Idrettslaget ser det som viktig å skape samhandling og samarbeid på tvers av bygdene, og aktivitetene har vært med på å skape nye nettverk. Disse nettverkene har igjen gitt ringvirkninger på andre områder, blant annet i form av samarbeid om kulturarrangementer. IL Blåmann har i flere år vært med på å arrangere Ersfjorddagen sammen med blant annet det lokale næringslivet, koret Nattmål og utviklingslaget i Ersfjordbotn.