Samfunns- og verdiarbeid.


Klubben skal basere sin drift og aktiviteter på fotballens verdigrunnlag og utarbeide et eget verdisett.

Retningslinjer
Klubben har utarbeidet retningslinjer for Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball
Klubben skal dokumentere at aktiviteten følger NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball.

Hjemmekamper
Klubbens hjemmekamper skal gjennomføres etter NFFs retningslinjer
Klubbens retningslinjer for hjemmekamper

Verdimøte
Klubben skal avholde et årlig møte om verdier, retningslinjer, Fair play og ett tema fra «trygge rammer».

Politiattest
Klubben skal bekrefte at alle med relevante verv har levert gyldig politiattest. Les mer

Skader og forsikring
Klubben skal informere om NFFs råd for skadeforebygging og forsikringsordninger. NFFs utvidede individuelle forsikring skal være kjent for foreldre og spillere. Alle lag skal ha et førstehjelpsskrin på trening og kamp.

Trygge rammer
Klubben skal velge ut ett tema årlig og gjøre medlemmene kjent med temaet og utarbeide og implementere retningslinjer.

Fairplay-ansvarlig
Klubben skal ha en fairplay-ansvarlig og vedkommende skal ha en instruks

Verdisett 
1.  I.L. Blåmann slutter seg til og forplikter seg til å følge de regler, bestemmelser og verdier som Norges Idrettsforbund (NIF) har nedfelt som styrende for idrettslag og klubber organisert innen NIF:

Verdiene glede, helse, fellesskap og ærlighet for all aktivitet.

Verdiene demokrati, likeverd, lojalitet og frivillighet for arbeidet i organisasjonen.

Grunnregler for idrettens ”klubbkultur”: Allsidighet, idrettsglede, fair play, idealisme, helse, rusfritt, sunt kroppsideal, doping fritt, natur og miljø, idrett for alle.

2.  I.L. Blåmann skal ha en løpende, åpen og demokratisk dialog om idrettslagets verdier. Det foreligger årsmøtevedtak på at det skal være en egen sak ”Verdigrunnlag” på hvert årsmøte der et styremedlem, eller den styret utpeker, skal innlede til diskusjon om temaet.

3.  I.L. Blåmann er lokalsamfunnsbasert og dugnadsbasert, og ønsker å være en aktiv, inkluderende kulturskapende kraft i lokalsamfunnene. Vi vil samarbeide nært med skoler og barnehager, med utviklingslag og andre lag og foreninger om gode oppvekst- og livsvilkår. Vi ønsker å stimulere til bygging/vedlikehold av nærmiljøanlegg som kan brukes både til organisert og uorganisert aktivitet av flest mulig. Vi ønsker at terskelen for å starte med idrett skal være lav.

4.  Vi ønsker å fremme nærhet og samhandling mellom barn, ungdom og voksne og unngå en ”profesjonalisering” av idrett og fritidsaktiviteter. Ledere, trenere og styremedlemmer bør være voksne som er kjente fra andre sammenhenger i lokalsamfunnene. Dette fremmer trygghet, ansvarsfølelse og tilhørighet.

5.  I.L. Blåmann ønsker å skape virksomhet og aktivitet med små midler. Det er viktig å skape sosial og kulturell kapital som grunnlag for utfoldelse og livsglede. Pengeøkonomi er nødvendig som et middel til å drive idrettslaget, men skal ikke bli et mål i seg selv. Vi ønsker å ha et kritisk forhold til sponsing av barneidrett. Alle, uansett økonomi skal ha et tilbud om aktivitet gjennom I.L. Blåmann

6.  Vi ønsker å fremme allsidighet, og at alle skal med. Vi prioriterer lek og sosialitet, samhandling og fellesskap, solidaritet og kameratskap fremfor elitetenkning. Idrett er utfordring, mestring og utvikling innenfor trygge rammer. Det er likevel ingen motsetning mellom idrettslagets verdier og det å bli god, og til og med best, som medlem av IL Blåmann.

Av helsemessige, miljømessige og holdningsskapende årsaker oppfordrer vi alle som bor i gangbar avstand til idrettsarrangementer om å sykle, gå, bruke ski ol.

Vi oppfordrer alle til sporløs ferdsel i naturen.